نمایندگی دامنه


نمایندگی دامنه بین الملی
نمایندگی دامنه ملی - نصب رایگان
نمایندگی دامنه بین الملی (10 موجود است)
ماژول WHMCS
دارد
پشتیبانی کامل از WHMCS
دارد
API
دارد
ثبت دامنه ها به نام مشترک
دارد
تحویل
بعد یک ساعت داده میشود
29,000تومان
ماهانه
اطلاع از تعرفه های دامنه تیکت ارسال کنید.
نمایندگی دامنه ملی - نصب رایگان (-1 موجود است)
ماژول WHMCS
دارد
پشتیبانی کامل از WHMCS
دارد
API
دارد
ثبت دامنه ها به نام مشترک
دارد
تحویل
بعد یک ساعت داده میشود
16,000تومان
ماهانه
اطلاع از تعرفه های دامنه تیکن ارسال کنید.